Kalbin Büyümesi

İnsan zorlu çalışmaya mecbur olduğu za­man, kalb evvelâ çalışmasını hızlandırarak bu ihtiyacı karşıla­maya çalışır. Bu kâfi gelmeyince her atımda fırlattığı kan mik­tarını arttırmaya uğraşır. Bunun için de sol karıncığın daha faz­la kan alacak şekilde genişlemesi lâzımdır. Bu durumu henüz hastalık olarak vasıflandırmak mümkün değildir. Kalb genişle­yince adale duvarı da kalınlaşır ve kuvetlenir. Bu suretle kalb genişlemesine bir kalb büyümesi de eklenir. Bu halinde de kalb henüz normal sayılabilir. Bunu devamlı şekilde ağır çalışmak meydana getirebildiği gibi fazla su veya içkiler içmek de yapar. Çünkü bu fazla mayilerin vücutta taşınması lâzımdır. Meselâ de­vamlı surette fazla bira içenlerde kalb böylece büyür.      ,

Kalb kapaklarının iyi kapanmaması da kalbin büyümesine se­

bep olur. Çünkü böyle kalblerde karıncıklara yalnız kulakçıklar­

dan değil, kapağın iyi kapanmaması dolayısiyle ana atar damar­

lardan da kan geri gelir. Kalbin genişlemesi büyüme ve kalınlaş­

ma ile at başı gittiği zaman arıza husule gelmeyebilir. Fakat içki

içenlerde ve kalb kapağı kusurlarında olduğu gibi, bazan genişle­

me, kalınlaşma ile at başı gidemez. İşte bu hal hastalıktır ve kalb

zaafına  sebep  olur.                            ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.